Estratègia de dades

QUÈ OFERIM

Governança de dades

L’origen d’un projecte de govern de dades és molt divers. Des de la necessitat d’adaptar-se a normatives (pe RGPD) a garantir l’ús coherent de les dades a tota l’organització.

El govern de dades és el conjunt de regles, responsables i processos d’informació, que té com a objectius obtenir més valor de les dades, reduir el cost de la gestió i tenir cura de la seguretat, el compliment normatiu i la millora en la presa de decisions.

Alguns reptes en què podem ajudar:

 • Definició de la Visió del projecte, Objectius i Mètriques, Regles i definicions, Decisions de dades (qui, què, com, quan), Control del risc.
 • Usuaris que creen i usen dades (Stakeholders), Gestor que dóna suport a la Governança de dades (DGO) i Guardians de la dada (Stewards) que prenen decisions en relació amb la dada.
 • Processos estandarditzats, documentats i repetibles en relació amb la gestió de la dada.

Casos d'ús Anàlisi de dades

Quan l’organització ja ha integrat les dades en un repositori d’anàlisi i ha implementat els processos de qualitat de dades, és el moment de definir un pla de treball d’anàlisi i dimensionar els recursos i el temps necessaris.

Identificar i prioritzar aquells projectes d’Anàlisi que més valor aportaran per a l’organització amb menys esforç és un procés en què hauran de participar diverses àrees tècniques i de negoci de l’empresa.

Alguns reptes en què podem ajudar:

 • Identificar les Iniciatives de negoci, Objectius i KPIs.
 • Identificar les Persones que puguin ser impactades o puguin condicionar els models analítics. Trobar experts de negoci i tècnics que puguin ajudar amb la vostra experiència.
 • Identificar Fonts de dades i Variables que creiem que poden ajudar a crear el model analític.
 • Prioritzar casos segons valor i esforç, identificar dependències, impediments i riscs.

Disseny d'entorns tecnològics

En implementar nous sistemes (ERP, CMS, CRM, PIM, DAM…) hem de garantir que els sistemes s’integrin de manera adequada a l’entorn tecnològic existent.

Entendre quines tecnologies tenim implementades i dibuixar quines eines s’hi haurien d’incorporar no és una tasca fàcil. Aquests projectes també s’han d’abordar des de la gestió de les dades, l’eficiència dels processos i les capacitats de l’equip.

Alguns reptes en què podem ajudar:

 • Definir i prioritzar els Requeriments “reals”.
 • Definir casos d’ús i revisar les funcionalitats.
 • Avaluar l’escalabilitat i la modularitat de les eines.
 • Desenvolupament del Business Case d’una solució.
 • Full de ruta i temps dimplementació.

Disseny d'Equips de dades

Si estàs creant una unitat de Data/Digital nova o estàs incorporant noves eines a l’arquitectura de la companyia, necessites un Equip amb els perfils adequats.

Saber crear i retenir un bon equip és crític per a lèxit del projecte. “Individus i interaccions per sobre de processos i eines” (Manifiest metodologies “Agile“).

Alguns reptes en què podem ajudar:

 • Selecció d’un líder d’Equip que sigui capaç de crear una cultura de dades a l’empresa, gestionar les expectatives i transmetre l’abast i els èxits del treball.
 • Crear un equip equilibrat en l’àmbit de perfils de negoci i tècnics, experiència, habilitats tècniques i toves.
 • Fomentar la col·laboració, l’aprenentatge continu i traçar a nivell de formació, reclutament i retenció de talent.
 • Establir canals de comunicació, metodologies i eines que permetin compartir coneixements, recursos i treballar plegats de manera efectiva.

PROJECTES

Pla de marketing predictiu B2C.

CRM amb integració eCommerce, ERP, POS i dashboards.

PIM i DAM con integración amb ERP, CMS, POS, Marketplace.

vols conèixer-nos més?